Bouwblokken onderzoek historische binnenstad Zutphen


De doelstelling van het bouwblokkenonderzoek Wonen Boven Winkels is, door het maken van woningen in leegstaande- of voor opslag gebruikte ruimtes boven winkels, de leefbaarheid en de sociale veiligheid in de binnenstad van Zutphen te bevorderen en de aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied te vergroten. In een groter verband draagt Wonen Boven Winkels bij aan de volkshuisvestingsopgave en draagt het bij aan het kwalitatieve woningaanbod. Daarnaast is hergebruik een duurzame vorm van stedenbouw.
Het historische centrum van Zutphen bestaat voor een groot deel uit beschermde monumenten. Het spreekt voor zich dat het van groot belang is deze monumenten te behouden. Leegstand betekent verloedering en verval. Bewonen garandeert onderhoud en daarmee voortbestaan op lange termijn. Om bewoning in leegstaande monumenten mogelijk te maken geeft monumentenzorg beleidsmatig ruimte aan WBW, meer ruimte dan bij andere niet bedreigde monumenten.
Een van de belangrijkste aspecten van het leegstandsprobleem is het ontbreken van een eigen voordeur met trapopgang naar de etages. In het verleden zijn deze verdwenen om meer kostbare vierkantenmeters aan de winkeloppervlakte toe te voegen. Voor de ontsluiting van de leegstaande bovenwoningen spelen zij- en achterstraten een mogelijke oplossing. In complexere situaties volstaat een individuele oplossing niet meer en zal een beroep gedaan moeten worden op het binnengebied. Met meerdere panden tegelijk kan een gedeelde opgang toegang bieden tot een dek boven de winkeldoos, van waaruit de woningen ontsloten kunnen worden. Daarnaast bieden de binnengebieden de mogelijkheid een aantrekkelijk woonmilieu te creëren t.b.v. de bovenwoningen. Om dit te bereiken is het nodig inzicht te krijgen in de structuur van de binnengebieden.
Het doel van dit onderzoek is drieledig: 1. Inzicht krijgen in de actuele situatie. Hoe wordt de begane grond gebruikt en de verdiepingen? Waar komt leegstand en secundair gebruik voor? Hoe zien de binnenterreinen van de bouwblokken er uit? Wat zijn de potenties en obstakels van het binnengebied qua nieuwe ontsluitingen? Belangrijk is de informatie te koppelen aan de eigendomsgrenzen en eventuele monumentenstatus. 2. Invoer bieden ten behoeve van de vrijstellingsmogelijkheden die in het nieuwe bestemmingsplan voor nieuwe ontsluitingszones aan de achterzijden van de panden worden opgenomen. 3. Actieve benadering mogelijk maken. De gecombineerde data op een eenvoudig afleesbare wijze in beeld brengen zodat problemen, relaties en kansen inzichtelijk worden. Wonen boven winkels wordt zelden per kavel opgelost, meestal is een combinatie van meerdere eigenaren noodzakelijk. Het document moet sturend werken.
Daarnaast was het belangrijk de data zodanig vast te leggen dat deze op eenvoudige wijze aangepast kan worden aan de actualiteit.

LocatieZutphen
ThemaStudie
TypeStudie
OpdrachtgeverGemeente Zutphen
StatusStudie
CopyrightVan de Looi & Jacobs Architecten

Gerelateerde projecten